Organizacje

Podajemy do Państwa wiadomości, że strona Narodowy Szczecin od dłuższego już czasu publikuje wydarzenia, wieści i inne informacje umieszczane tutaj również przez reprezentantów organizacji skupionych i aktywnie działających w Porozumieniu Środowisk Patriotycznych w Szczecinie.

Zestawienie wszystkich tych organizacji podajemy poniżej w porządku alfabetycznym, z podaniem ich logo, krótkim opisem prowadzonej działalności, oraz bezpośrednimi linkami do ich własnych stron, na których publikują informacje dotyczące już ich samodzielnej działalności. Informacje te będą od czasu do czasu uaktualniane.

Celem Porozumienia Środowisk Patriotycznych (PŚP) w Szczecinie jest przede wszystkim propagowanie patriotyzmu wśród Polaków i poszerzanie wiedzy na temat historii Polski, ze szczególnym naciskiem na wspieranie patriotycznego wychowania dzieci i młodzieży. Chociaż organizacje i osoby wchodzące w skład PŚP idą różnymi drogami, to łączy je jeden wspólny cel: wielkie przywiązanie do własnej tradycji i historii oraz poszanowanie narodowych wartości. Swoją pracą chcą przyczynić się do wielkości naszego Narodu, a zarazem Ojczyzny.

By osiągnąć ten jakże ważny cel Porozumienie Środowisk Patriotycznych w Szczecinie:

– promuje i wspiera inicjatywy patriotyczne;

– organizuje, współorganizuje i bierze czynny udział w obchodach świąt narodowych oraz rocznic ważnych dla naszej historii, skupiając się na obchodach 1 marca (Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych), 11 lipca (Dzień Pamięci o ludobójstwie na Wołyniu i Kresach Południowo – Wschodnich 1943 r.) i 11 listopada (Święto Niepodległości);

– organizuje wszelkie inne przedsięwzięcia upowszechniające patriotyzm;

Porozumienie Środowisk Patriotycznych w Szczecinie nie jest i nie będzie organizacją polityczną, nie jest podporządkowane żadnej partii, ani formacji politycznej.

Współpracuje z wieloma organizacjami, środowiskami, które chcą realizować te same cele, im przyświecające.

Zachęcamy do odwiedzania tej strony i obserwowania szczecińskiego środowiska patriotycznego i jego dynamicznego działania oraz rozwoju.

Serdecznie pozdrawiamy,

 

Redakcja Narodowy Szczecin.

 

ORGANIZACJE SKUPIONE I AKTYWNIE DZIAŁAJĄCE W POROZUMIENIU ŚRODOWISK PATRIOTYCZNYCH W SZCZECINIE:

Klub Republikański Szczecin

Logo Republikanie

Klub Republikański Szczecin dąży do:

-popularyzowania idei dobra wspólnego i zasady pomocniczości,

– współtworzenia, wspierania i popularyzowania programów reformujących instytucje publiczne   w celu przywrócenia i poprawienia skuteczności ich działania zarówno w wymiarze wewnętrznym, jak i międzynarodowym,

– kształtowania postaw obywatelskich, inicjatyw społecznych i rozwiązań ustrojowych w duchu chrześcijańskim,

– ochrony życia ludzkiego od chwili poczęcia do naturalnej śmierci,

– wspierania rodziny i małżeństwa jak związku mężczyzny i kobiety.

Klub Republikański Szczecin  realizuje swoje cele poprzez:

– organizowanie spotkań, odczytów, konferencji, szkoleń,

– Udział w dyskusjach,

– Wyrażanie opinii w sprawach publicznych,

– Współpracę z innymi organizacjami.

Więcej informacji oraz bezpośredni kontakt z nami uzyskacie Państwo pod linkiem:

https://www.facebook.com/RepublikanieSzczecin?fref=ts

 

 

Młodzież Wszechpolska.

Logo MW

Młodzież Wszechpolska jest stowarzyszeniem społeczno-wychowawczym skupiającym młodych ludzi, którym bliska jest miłość do ojczyzny i przywiązanie do Kościoła Rzymsko-Katolickiego. Naszym celem jest wychowanie członków w duchu wartości narodowych i katolickich, wykształcenie w nich pełni poczucia obowiązków patriotycznych tak by na każdym stanowisku starali się być pożyteczni Ojczyźnie.

Więcej informacji oraz bezpośredni kontakt z nami uzyskacie Państwo pod linkami:

https://www.facebook.com/pages/M%C5%82odzie%C5%BC-Wszechpolska-Okr%C4%99g-Zachodniopomorski/1612126622360025?fref=ts

https://www.facebook.com/mwszczecin?fref=ts

 

 

Obóz Narodowo Radykalny

Logo ONR do NS

 

Dzisiejszy Obóz Narodowo Radykalny (ONR) powstał w 2005 r. dzięki zjednoczeniu kilku miejskich organizacji odwołujących się do tej samej nazwy i tradycji. Przedwojenny ONR powstał 14 kwietnia 1934 r., a jej prominentnymi działaczami byli: Jan Mosdorf, Henryk Rossman, Bolesław Piasecki, Tadeusz Gluziński, Adam Doboszyński, itd.

Organizacja ma charakter ideowo-wychowawczy, jej ideały opierają się na trzech filarach: Katolicyzmie, Hierarchii oraz Nacjonalizmie. Mimo, iż Organizacja głównie składa się z młodych ludzi, to mogą do niej należeć wszyscy, którym bliskie są jej ideały, a także pragnący rozwijać siebie oraz otoczenie.

Głównym celem organizacji jest działanie dla umocnienia się wewnętrznego Narodu Polskiego, poprzez dbanie o tradycje naszych przodków. Jednocześnie staramy się rozwijać i umacniać wspólnotę, tak by przygotować grunt dla przyszłych pokoleń Polaków.

Więcej informacji o nas można uzyskać:

https://www.facebook.com/Narodowo-Radykalny-Szczecin-109151879509374/?ref=bookmarks

https://www.facebook.com/Narodowo-Radykalne-Zachodniopomorskie-1592757627720788/?ref=bookmarks&__mref=message_bubble

http://onr.com.pl/

 

 

POLSKI SZCZECIN

Polski Szczecin

 

 

 

 

Grupa, która bierze udział w wydarzeniach o charakterze narodowym i niepodległościowym, oraz promuje i informuje o wszystkich takich wydarzeniach, odbywających się w Szczecinie, w Polsce jak również poza granicami Polski.

Więcej informacji oraz bezpośredni kontakt z nami uzyskacie Państwo pod linkiem:

https://www.facebook.com/polskiszczecin

 

 

Stowarzyszenie KoLiber Szczecin

Logo Stowarzyszenie Koliber

Stowarzyszenie KoLiber to ogólnopolska organizacja łącząca ludzi o poglądach konserwatywnych oraz wolnorynkowych. W swoich szeregach zrzeszamy m.in przedsiębiorców, studentów, urzędników oraz osoby wykonujące wolne zawody. Dążymy do urzeczywistniania idei społeczeństwa obywatelskiego, odbudowy fundamentalnych wartości cywilizacji łacińskiej takich jak: wolność jednostki, własność prywatna, sprawiedliwość, silne i bezpieczne państwo, poszanowanie tradycji i historii oraz troska o rodzinę.

Więcej informacji oraz bezpośredni kontakt z nami uzyskacie Państwo pod linkiem:

https://www.facebook.com/koliber.szczecin?fref=ts

 

 

Stowarzyszenie na rzecz Tradycji i Kultury „Niklot”

toporzeł logo

Stowarzyszenie na rzecz Tradycji i Kultury „Niklot” jest współczesną formą ruchu zadrużnego. Kontynuujemy i staramy się rozwijać dorobek intelektualny środowiska „Zadrugi”, kierowanego przez Jana Stachniuka „Stoigniewa” (1905-1963). Organizujemy liczne spotkania wykładowo-dyskusyjne oraz wystąpienia publiczne (manifestacje, pikiety). Wydajemy kwartalnik metapolityczny TRYGŁAW, zawierający m.in. artykuły z zakresu polityki, idei zadrużnej, czy historii słowiańszczyzny. Niklot jest również obecny w sieci, publikując na swoich witrynach artykuły o wyżej wymienionej tematyce:

http://www.niklot.szczecin.pl/

http://www.niklot.org.pl/

 

 

Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych Okręg Szczecin

NSZ Okreg Szczecin

Okręg Szczecin ZŻ NSZ działa w stolicy Pomorza Zachodniego oraz na terenie regionu już przeszło dwadzieścia lat.

Skupiamy w swoich szeregach osoby kultywujące pamięć o żołnierzach Narodowych Sił Zbrojnych i innych formacji podziemia narodowego walczących z niemieckim, sowieckim i rodzimym komunistycznym okupantem, o wolną, niepodległą i w pełni suwerenną Polskę.
Jesteśmy pasjonatami przede wszystkim historii oraz idei Narodowych Sił Zbrojnych i mimo pochodzenia z różnych środowisk, o różnym wieku czy zawodzie, łączy nas wspólna pasja oraz świadomość konieczności przekazywania jej innym.

Celami Okręgu Szczecin jest kultywowanie tradycji podziemia narodowego, branie udziału w uroczystościach patriotycznych, edukacja historyczna i pomoc kombatantom.

Idee Narodowych Sił Zbrojnych przekazujemy młodemu pokoleniu. W myśl tych właśnie idei staramy się tworzyć więzi między Bohaterami walk o wolność i niepodległość Polski oraz młodymi ludźmi, często bezskutecznie szukającymi autorytetów, czy korzeni swej tożsamości.

 

Więcej informacji oraz bezpośredni kontakt z nami uzyskacie Państwo pod linkami:

– Facebook: Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych Okręg Szczecin – https://www.facebook.com/pages/Zwi%C4%85zek-%C5%BBo%C5%82nierzy-Narodowych-Si%C5%82-Zbrojnych-Okr%C4%99g-Szczecin/277459875795637?fref=ts

– Internet: www.nsz.com.pl

– Kontakt mailowy: zznszszczecin@gmail.com